Effective solutions

Yangın Mevzuatı

25 Temmuz Çarşamba 2012

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA, YAPI MALZEMELERİNİN YANGINA TEPKİ SINIFLARINA, YAPI ELEMANLARININ YANGINA DAYANIKLILIĞINA, ÇATI VE ÇATI KAPLAMALARININ DIŞ YANGIN PERFORMANSINA DAİR TEBLİĞ

.

6 Kasım 2009 CUMA

Resmî Gazete Sayı : 27398
TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA
TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2009/27)

MADDE 1 – 27/11/1998 tarihli ve 23536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ÖSG-98 (74-75) sayılı Yangın Söndürme Cihazlarının Servis Hizmetleri Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

(Yürürlükten kaldırılan tebliğ için tıklayınız)


9 Eylül 2009

Son Yönetmelik (Birleşik Metin)
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - Ek
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - Yeni
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - Eski
(Yeni Yönetmelik'ten önce tamamlanmış yapılar için)
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

(Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız)
İlkyardım, Yangınla Mücadele ve Kişilerin Tahliyesi, Ciddi ve Yakın Tehlike
Madde 8 — İlkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İşveren;
1) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.
2) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. b) İşveren, (a) bendinde belirtilen ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.

Önemli Gelişmeler:
05.08.2009
YANGIN YÖNETMELİĞİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=69906&tipi=3&sube=0