Effective solutions

Güvenlik Destek Eğitimleri
GÜVENLİK DESTEK SEMİNERLERİ

Günümüzde eğitim programlarının, olumsuz şartlar altında öğrenmeyi kolaylaştırması ve akılda kalıcılık sağlaması bakımından görsel açıdan önemle ele alınması gerekmektedir. Öğreticinin üzerinden geçtiği her konu arka planda görsel öğelerle desteklenmektedir.
.
Müfredat, katılımcıların projelerin sorumluluğunu tek başlarına üstlenebilecekleri “geleceğin yöneticilerini” hazırlama bilincini taşımalıdır. Güvenlik kadar en alt kademedeki insanın bile yerinde insiyatif kullanmasının gerekeceği başka meslek muhtemelen olmayabilir. Bu meslekte en alt kademe bile bütün bir ormanı görebilecek kapasitede yetiştirilmelidir. İnsan unsuru diğer üç unsur ile birlikte güvenliği oluşturabilir. Bunlar prosedür, ekipman ve denetimdir. Personel diğer üç unsurun oluşturulma sürecini de (örneğin projelendirmenin temel ilkeleri gibi) müfredat içine serpiştirilmiş göndermelerle öğrenebilmelidir. Bu yaklaşım motivasyonu da artıracaktır. Müfredat ve sunumu pedagojik “yetişkin eğitimi” kriterlerine uyumlu hale getirilmiştir.
Komet “Kuruluş Tipi Özel Güvenlik Eğitim Müfredatı” özel güvenlik yapılanmasının üstlenmesi gereken dört temel niteliğin personele kazandırılması amacını taşır:
.
Caydırma
.
Caydırma işlevi bütün güvenlik yapılanmasına birden aittir. (Personel, ekipman, prosedür, denetim) Bu konuda personelin misyonu kurulu sistemi en etkili şekilde işletmeyi öğrenmek ve sürdürmektir. Her personel bu konuda bilgilendirilmiş olmalı, kullanacağı cihazların yetenekleri kadar, belki daha fazla zaaflarını biliyor olmalıdır.
.
Erken Teşhis
.
Güvenlik “olmadan önlemek” gibi çok zor ve kendisine özgü eğitim gerektiren bir uzmanlık alanını temsil eder. Bu eğitim herşeyden önce çok değişik kategorilerde bugüne kadar biriktirilmiş –gelmekte olan bir olaya dair- standart şüpheli belirtilerin öğretilmesi (balık vermek) ve standart olmayan (projeye, yer ve zamana göre değişebilecek sonsuz sayıdaki) şüpheli belirtilerin ise nasıl teşhis edilebileceğinin öğretilmesi (olta vermek) esasında dayalıdır. Bu şekilde yer ve zamana göre değişebilen şüpheli belirtilere –önceden öğretilmemiş olsa bile- görevlinin kendi birikimi ile ulaşabilmesi de mümkün kılınacaktır.
.
Müfredat bu temele dayalı olarak yine değişik kategorilerde (İnsan, eşya, açık ve kapalı alanlar, araçlar, posta, malzeme) arama ve kontrollerinin nasıl yapılması gerektiği ile tamamlanır.
.
Hızlı Müdahale
.
Güvenlik eğitiminin sonraki aşamasında, yani olay olmadan önlenememiş ve gelmekte olduğu teşhis de edilememiş ise bu kez olay anında etkin ve hızlı müdahele yeteneği ve bununla ilgili dersler ön plana çıkacaktır. Bir olay anında en büyük sorun, personelin “şok ve panik” etkisi altında karşı müdahaleye geçmekte geç veya tamamen tepkisiz kalmasıdır. Özel güvenlik müfredatı bu riskleri bertaraf edecek konu ve pratik yöntemleri içeriyor olmalıdır.
.
Yerinde ve Etkili Müdahale
.
Sadece hızlı tepki verilmesi yeterli değildir. Muhtemel seçenekler arasında en uygun ve etkili tepkinin, ayrıca, dozu iyi ayarlanmış ve muhtemel zararı asgari seviyede tutacak şekilde ayarlanabilmesi gereklidir.
.
EĞİTİMLER
.
MESLEKİ FORMASYON
GÜVENLİK YAPILANMALARI
ELEKTRONİK SİSTEMLER VE OPTİMAL KULLANIMLARI
RİSK DEĞERLENDİRMESİ, GEÇERLİ RİSKLER VE ÖNLEMLER
YAYALARIN KONTROLÜ
ARAÇ KONTROLÜ
POSTA - MALZEME KONTROLÜ
AÇIK VE KAPALI MEKAN KONTROLÜ
BASKI ALTINDA HAREKET
BEDEN DİLİ
EŞGAL TARİFİ
HABERLEŞME
TOPLUMSAL HAREKETLER
ETKİSİZ KILMA (KRAV MAGA)
COP - KELEPÇE TEKNİKLERİ
TABANCA - MP5
GÜVENLİK YÖNETİMİ
SANTRAL GÖREVLİLERİ İÇİN GÜVENLİK
MUHABERAT GÖREVLİLERİ İÇİN GÜVENLİK
X-RAY OPERATÖRLÜĞÜ
VIP'LER İÇİN GÜVENLİ YAŞAM
VIP ASİSTANLARI İÇİN GÜVENLİK
OPERASYONEL SÜRÜŞ TEKNİKLERİ
KIYMET NAKLİ
GÜVENLİKTE MOTOSİKLET KULLANIMI
MAĞAZALARDA KAYIP ÖNLEME (LOSS PREVENTION)
ADLİ VAKALARA ACİL MÜDAHELE
MİMARLAR İÇİN YAPILARDA GÜVENLİK TASARIMI
KURUM ÇALIŞANLARI İÇİN BİREYSEL SAVUNMA
.
İletişim
.
Günümüzde artık bir meslek sahibi olmak ya da herhangi bir konuda uzmanlık almak tek başına yeterli değildir. Kişiler arası iletişimin iyi olması, bir diğer deyişle kendini iyi ifade etme, başkalarıyla iyi diyaloglar kurma, onları anlayabilme yetisi de yürütülen meslek veya uzmanlık branşı kadar ön plana çıkmaktadır. Bu ise iyi bir iletişim bilgisi gerektirmektedir. Diğer taraftan, tüm sosyal olaylarda olduğu gibi tek bir iletişim tarzını, bir reçete gibi “yegane iyi yol” olarak vermenin zaman, emek ve finansman kaybı olacağı açıktır. Bireyler ve iş kollarının birbirlerinin tıpa tıp benzeri olmadığı göz önüne alınırsa sonsuz sayıda iletişim tarzı ortaya çıkmaktadır. Kimileri bu iletişim sürecinde diğerlerine oranla daha başarılı olabilmekte, kimileri ise başarısız kalmakta, bu nedenle kişisel ve kurumsal ilave sorunlarla boğuşmak zorunda kalınmaktadır. Bu gerçeklikten hareketle özel güvenlik sektöründe yaşanan sorunları analiz ederek, bilimsel verileri bu alanın gerçekliklerine, sorunlarına, ihtiyaç ve beklentilerine uyarlamak ve bireysel farklılıkları göz ardı etmemek çıkış noktamız olmaktadır.
.
Etkin İletişim
Başarılı İletişim Yolları
Algılama
Psikolojik Savunma Mekanizmaları
Kendini Tanıma
İletişimde Psikolojik Tutumlar
Dinleme Teknikleri-Etkin Dinleme
Takım Psikolojisi ve Problem Çözme
Telefonda İletişim Teknikleri
.
Müşteri İlişkileri
.
Bir kuruluş hakkındaki izlenimin karşılaşılan ilk ve son görevliler üzerinden oluştuğu ifade edilir. Her ikisi de çoğu kez güvenlik görevlileridir. İç, dış ve zor müşteriye karşı memnuniyeti sağlayan ve sürdüren davranış yöntemleri. Kurumların vitrinlerini oluşturan güvenlik görevlilerinin öncelikle kendilerini tanıyarak, eksiklerini belirleyip kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarının gerekliliğine de ikna edilerek, bir çok konu tek tek ve bir bütünün parçaları halinde tümdengelim yöntemi ile yüksek motivasyonu oluşturarak sürdürme odaklı anlatılmaktadır. Yaptıkları işin öneminin bilinci ile görünüş ve duruşlarından başlayarak, iç ve dış müşterileri gülümseyerek karşılayıp yönlendirmeleri, dinleme becerilerini geliştirerek ikna yöntemlerini etkin kullanmaları, karşılama ve yönlendirmede önemli teknikleri öğrenerek günlük hayatlarında kullanabilmeleri için, yetişkin eğitimi prensipleri doğrultusunda, görsellik ve uygulamaya ağırlık veren yaklaşımla, birçok anlatım yöntemi (sunuş, buluş, soru-cevap, tartışma, rol oynama, beyin fırtınası, örnek olay, demontrasyon yaklaşımları) bir arada, etkin olarak kullanılarak anlatım güçlendirilmektedir.
.
Müşteri ilişkileri Genel (İç-Dış Müşteri)
Empatinin Önemi - Kullanım Şekli
Karşılama, Bilgilendirme ve Yönlendirme
Zor Müşteri
Genel Beden Dili
İkna Yöntemleri
Kendini Kabul Ettirme Yolları
.
Güvenlik danışmanlığı için lütfen danışmanlık bölümünü ziyaret ediniz.
.
Yurt Dışı Eğitimler
.
Güvenlik İdarecileri (450 akademik saat ve final tezi için 50 ek saat. İki akademik yıldan fazla)
Kıdemli personelin çoğu görevlerini etkin biçimde yürütmeleri için gerekli bulunan sivil güvenlik bilgisinden yoksundur Kıdemli güvenlik görevlilerine kendi organizasyonları tarafından güvenlik için ihtiyaç duyulan teorik ve pratik bilgileri sağlamak ve genel ulusal gerekçeleri karşılamak
.
Şirket Güvenlik Görevlileri (IMO-SOLAS düzeltmeleri – ISPS yasası ) 150 saat
IMO (ISWG/2) ye göre gemi ve liman tesisleri güvenlik (ISPS) yasası, her nakliye firması kalifiye bir şirket güvenlik memuru ataması yapmalı be kişi ilgili güvenlik bilgi ve yetenek sahibi bulunup tanınmış bir güvenlik organizasyonu tarafından yetkilendirilmiş bulunmalı. Denizcilik ve deniz seyahat sanayi şirketlerinin güvenlik görevlileri  üzerinde geçerli ISPS yasası ve tadilatları tarafından ortaya konan gerekenleri tam anlamıyla karşılar nitelikte teorik ve pratik bilgi sağlamak. Uluslararası güvenlik, terörizm ve güvenlik organizasyonu çalıştırmak için gereken yönetimsel yetenekler üzerinde yapılan çalışmalar vasıtasıyla yürütülür.
.
Güvenlik Yöneticileri (250 akademik saat ve final tezi için 40 ek saat)
Fiziksel güvenlik alanında olagelen risk artışı ve terörist aktivitelerle cürüm vukuatlarını önlemek için personelin bilgi düzeyini genişletmek gerekmektedir. Meslek için teorik ve pratik bilgi sağlamak, yeni teknolojilere aşinalık kazanmak ve iş için gereken yasal ve yönetici bilgileri kazanmak
.
Gemi Güvenlik Görevlisi (IMO – SOLAS tadilatlar – ISPS yasası) 120 saat
IMO (ISWG/2) ye göre gemi ve liman tesisleri güvenlik (ISPS) yasası, her gemi için bir güvenlik memuru ataması yapmalı. Güvenlik memuru güvenlik konuları üzerine eğitim ve öğretim almış bulunmalı. ISPS yasası tarafından öngörülen tüm tadilat ve gerekenlerle uyum içinde bulunan şekilde denizcilik ve gemiyle seyahat endüstrisi güvenlik konuları üzerine teorik ve pratik bilgi yanı sıra eğitim sağlamak.
.
Liman Tesisi Güvenlik Görevlisi (IMO – SOLAS tadilatlar – ISPS yasası) 120 saat
Liman Tesisi Güvenlik görevlisi için zorunlu bulunan gerekenler Gemi Güvenlik görevlisi konumu için müracaatta bulunanlardan istenen vasıflarla aynıdır. ISPS yasası tarafından öngörülen tüm tadilat ve gerekenlerle uyum içinde bulunan şekilde denizcilik ve gemiyle seyahat endüstrisi güvenlik konuları üzerine teorik ve pratik bilgi yanı sıra eğitim sağlamak.
.
Otel Güvenlik Yöneticileri (180 saat)
Otel misafirleri ve otel departmanları tarafından duyulan güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak
Personele rutin güvenlik konuları üzerine profesyonel eğitim vermek, tipik otel güvenliği ve emniyet unsurlarına uyum temini sağlamak.
.
Güvenlik Amirleri (Müşteri ihtiyacına göre 40 ila 100 saat)
Bazı firmalar normal çalışmaya ek olarak güvenlik şefine yardım amacıyla güvenlik amirlerine ihtiyaç duyar. Güvenlik amirlerini güvenlik esasları ve acil durum davranışı üzerine eğitmek.
.
Hazır Ekip (Müşteri ihtiyacına göre 40 ila 100 saat)
İyi organize edilmiş firmalarda güvenlik şefi her bir tesis için hazır ekip istihdam eder ve bu hazır ekip güvenlik kuvvetleri gelene kadar acil durumlarda yardım sağlar. Şirket personeline güvenlik ihtiyaçları ve yerine getirecekleri vazifeler üzerinde eğitim sağlamak.
.
Güvenlik Şirketi Yönetimi (100 saat )
Güvenlik konulu görev ve ihtiyaçlarda yaşanan artış ve profesyonel yönetim yetenek ve aktivitelerine duyulan ihtiyaç. Organizasyonu çalıştırmak için gereken yönetim bilgi ve yeteneklerin meslek üzerinde teorik ve pratik bilgi temin etmek suretiyle sağlamak.
.
Güvenlik Ekibi için Temel Kurumsal Güvenlik (100 saat)
Kamu kurumlarında çalışan koruma ve güvenlik ekibi için. Yasal özgeçmiş ve aktiviteler için yetki. Aksiyon metotları ve acil durumda yapılacaklar.
.
Sivil Sektör İstihbarat Koordinatörleri (300 saat)
Çeşitli organizasyonlar istihbarat üniteleri idame ettirir. Bunlar arasında vergi otoriteleri, Tarım bakanlığı, tahvil ve emtia borsaları, vb yer alır. Ekibi bu departmanlar için ilgili alan üzerinde istihbarat koordinatörü ve bilgi toplama amaçlı olarak yetiştirmek.
.
Sivil Sektör İstihbarat Yöneticileri (300 saat )
Yönetimde istihbarat birim şeflerini eğitmek ve istihbaratı aktif hale getirmek ve bu amaçla koordinatör kullanımı yapmak. Öğrenciler aynı zamanda çeşitli kaynaklardan bilgi işleme ve üretim konusunda da eğitim görür.
.
Sözsüz İletişim (50 saat)
Zanlıyı izlemek ve tanımlamak için güvenlik personeli için sözsüz iletişimde şifre çözücü özellik taşıması gerekir. Kişiler arası iletişimde yer alan sözsüz iletişimi tanımlama, deşifre etme ve yorumlama yeteneği kazandırmak.
.
Korumalar (50 saat Güvenlik ekipleri, kıdemli korumalar, vb. için geliştirilmiş eğitim mevcut bulunmaktadır)
Profesyonel güvenlik sistemine sahip organizasyonlar sistem standartlarını karşılayan personele ihtiyaç duyar Hassas obje ve tesisleri koruma altına almak amacıyla korumaları fiziksel güvenlik ve muharebe konularında eğitmek. Kendilerine hem teorik hem de pratik eğitim sağlamak.
.
Bodyguard VIP Koruması (300 saat)
Kıdemli yöneticiler ve işadamları zaman zaman risk ve tehlike altında bulunmaktadır. Şahıs ve grupların koruma altına alınmasına ilişkin olarak profesyonel anlamda teorik ve pratik teknik bilgi sağlamak.
.
Gemi Güvenlik Ajanları
(40 ila 60 saat. Güvenlik ekibi kıdemli koruma, vb için geliştirilmiş eğitim mevcut bulunmaktadır)
IMO (ISWG/2) ye göre gemi ve liman tesisleri güvenlik (ISPS) yasası – güvenlik üzerinde sorumluluk taşıyan tüm gemi borda ekibi güvenlik için taşıdıkları sorumluluk ve vazifelerini bilmeli ve bunları etkin biçimde yerine getirecek yeterli bilgiye sahip olmalı. Güvenlikten sorumlu gemi üstü ekibine görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu yetenekleri kazandıracak teorik ve pratik bilgi, teknik bilgi ve eğitim sağlamak.
.
Liman Tesisi Güvenlik Ajanları
(40 ila 60 saat. Güvenlik ekibi kıdemli koruma, vb için geliştirilmiş eğitim mevcut bulunmaktadır)
5.21 no.lı madde altında uygulanan şekilde, güvenlikten sorumlu güvenlik ekibi için liman tesisi içinde zorunlu bulunan gerekçeler.
.
Operasyonsal Sürücülük (30 saat)
İşlevleri gereği tehlikeli bölgede araba sürmek yada otoyla kıymetli nesne taşıyan personel için amaçlanmıştır. Stres ve tehditler altında operasyonsal sürücülük yapanlara arkasında tehlike ve güvenlik riski yer alan çeşitli senaryolarda ortaya çıkan tehdit durumları karşısında kullanacakları teknik bilgi ve eğitimi sağlamak.
.
Tehdit ve Stres (60 saat)
Tehdit ve Stres durumları endişeye yol açar ve organizasyon ekibinin işlevsel yeteneklerinin sakatlanmasına neden olur. Personeli tehdit ve stres durumlarını tanımlama ve teşhis etme konularında eğitme, aynı zamanda bunları bertaraf etme ve kontrol alma hususunda eğiterek etkin işlevselliğe en kısa zaman içinde geri dönüş yapmalarını sağlama.
.
X-Işını Operatörleri (30 saat)
Hassas tesisler üzerinde çalışma yapan güvenlik görevlilerini x-ışını ekipmanlarına hazırlar Silah sokulmasını önlemek için kullanılan profesyonel bilgi. Silahların x-ışını çekimlerini tanımlamada kullanılan ekipmanın pratik kullanımı, vb.
.
Atıcılık Eğitimi (100 saat)
Ateşli silah kullanımına ilişkin eğitim görenleri tüm ateşli silahla muharebe koşulları için eğitme
Ateşli silah kullanımına ilişkin olarak personeli diğerlerine talimat ve eğitim verme açısından bilgilendirme.
.
İlkyardım (44 saat)
İlk yardım prosedürleri, destek ve acil durumlar için gerekli temel bilgi Sakatlanan bireye yardım edenin birinci dereceden bilmesi gerekli teorik ve pratik bilgileri sağlama, ilk yardım uygulaması ve canlandırma.
.
Silahlı Korumalar (220 saat)
Okul gezileri, vb refakatinde bulunmak için Okul gezileri esnasında davranış, ortaya çıkabilecek çeşitli durumları idare edebilme yeteneğini geliştirmek için talimat vermek.
.
Ateşli Silahların Operasyonsal Kullanımı (40 saat)
Güvenlik personeline angaje edilen kişisel silah taşıyıcıları için Kişileri ve mülkü korumak için ateşli silah ve kişisel silah kullanımına ilişkin yetenekleri geliştirme
.
Bilgisayar Güvenlik Yöneticileri (150 saat)
Bilgisayarlar üzerinde yerine getirilen gelişmeler sayesinde çoğu zaman bir firmanın tüm hayati önem taşır bilgileri bilgisayar üzerinde değişik düzenler üzerinden aktarılmaktadır. Aktarılan bilgiler arasında mali, pazarlama, beşeri kaynaklar, teknik veriler, vb. yer alır.  Çoğu ülke için bu nevi veriler yetki dışı kişilerin erişimine engellenmesi öngörülmektedir. Bilgisayar veritabanlarını koruma sorumluluğunu üstlenecek ve yönetecek şekilde profesyonel bilgi sahibi olmayı sağlamak ve eğitmek.
.
Bilgisayara Karşı Cürüm Tespiti (285 saat)
Bilgisayarlar üzerinden bilgi hırsızlığı, zimmete geçirme, sahtekarlığı tespit ve ifşası için özel bilgi gerekmektedir. Sahtekarlık ve diğer bilgisayar cürümlerini tespit ve  önüne geçmek için özelleştirilmiş bilgi sağlamak.
.
EDP Denetim ve Kontrol (110 saat)
Bilgisayarlar üzerinden bilgi hırsızlığı, zimmete geçirme, sahtekarlığı tespit ve ifşası için özel bilgi gerekmektedir. Sahtekarlık ve diğer bilgisayar cürümlerini tespit ve  önüne geçmek için özelleştirilmiş bilgi sağlamak.
.
Bilgisayar Güvenlik Ekibi (25 saat)
Bilgisayarlar üzerinden bilgi hırsızlığı, zimmete geçirme, sahtekarlığı tespit ve ifşası için özel bilgi gerekmektedir. Sahtekarlık ve diğer bilgisayar cürümlerini tespit ve  önüne geçmek için özelleştirilmiş bilgi sağlamak. Bilgisayar güvenlik yöneticileri
.
Bilgi ve Veri Güvenliği (100 saat)
Sımsıkı kapalı kilit içeren organizasyonlar için veri yada bilgilere erişim sahibi bulunan personelin işbirliği gerekir. Bilgisayar bilgi ve veri güvenliği için personelin nasıl organize edileceğine ilişkin pratik teknik bilgi.
.
Dövüş Sporları Master Öğretmen (300 saat)
Dövüş sporlarında usta olanları sahip bulundukları bilgiyi öğretmek için eğitme amacı güder İlmi, eğitimsel ve profesyonel bilgileri sağlayıp bunları geliştirilmiş kişisel eğitimle entegre etmek