Effective solutions

Yönetim Danışmanlığı
Yeniden Yapılanma ve Değişim Yönetimi

Yeniden yapılanma ve değişim yönetimi projelerinde tüm kurumsal süreçlerde, organizasyondaki yapı, süreç ve uygulanan politikalarla ilgili organizasyonun ihtiyacı olan hızda yeniden tasarım ve değişiklikler yapılarak organizasyonun daha yüksek bir performansa ulaşması, bir atılım gerçekleştirmesi ve kar maksimizasyonu sağlaması ve performansın sürekliliği için gerekli olan sistemleri kurmaktayız.

Metodolojimiz; “Rapid Re” metodolojisidir. Metodolojinin temel aşamaları şöyle sıralanabilir;

  • Organizasyonun hedefleri ve stratejilerine ilişkin açık bir tanımın geliştirilmesi ile işe başlamak
  • Bu strateji ve hedeflerin ardında müşteri tatminini asıl itici güç olarak görmek
  • İşlevler yerine iş süreçlerine odaklanmak ve süreç hedefleri ile organizasyon hedeflerini düzenlemek
  • Katma değer süreçlerini destek süreçleriyle birlikte tanımlamak
  • Kullanılan bilginin ve “reengineering” raporlarının kalitesini güvence altına almak için kanıtlanmış ve kullanılabilir yönetim teknikleri ve araçlarından uygun bir biçimde yararlanmak. İyileştirme yerine radikal değişim görüşlerinin geliştirilmesi
  • Çalışanların yetkilendirilmesi ve teknolojiyi değişim uygulamalarının temeli olarak görerek çözümler üretebilmek
  • Karar vericiler için ikna edici bilgi ve kanıt sağlamak üzere tam bir iş durumunun (business case) geliştirilebilmesini sağlamak
  • Onay sonrası görevler, kaynaklar ve etkinliklerin zamanlamasını içeren uygulanabilir bir eylem planının geliştirilmesi.
Uygulama, günümüz ekonomik koşullarının gerektirdiği ölçütleri esas alarak firmaların gereksinimlerinin ve sektörel özelliklerinin öne çıkarıldığı ve uygulanan hemen tüm şirketlerde olumlu sonuçlar elde edilen bir proje yönetimi ve yeniden yapılandırma programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Sadece ana hatları ile belirtmek gerekirse bu tip çalışmalarda organizasyon / işletme yapısı, faaliyetleri bazında ele alınmakta, faaliyetlere ilişkin veriler şeffaf, kolay anlaşılır, güncel bilgilerden oluşan bir ortak veri tabanına aktarılmakta ve daha sonra tüm ölçümlemeler ve yönetim raporları bu ortak veri tabanından alınan verilere göre belirlenmekte, satış-pazarlama–tedarik–fiyatlandırma gibi stratejik karar alma gerektiren konular bu veriler baz alınarak düzenlenmektedir.

Yönetim raporlarının hazırlanmasında işletme içinde yer alan tüm çalışanlar ile birlikte tüm faaliyetlerin de verimliliklerinin ölçülmesi, dolayısıyla bugünün rekabete açık ortamında karlılığın arttırılmasında çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkan maliyetlerin kontrolü de gerçekleştirilebilmektedir.


E.R.P. Seçim ve Uyumlaştırma Süreçleri

Temel olarak ERP sistemini, koruma süreci temelli bir bakış açısıyla yaklaşan, kurum hedeflerini gözeterek, tüm fonksiyonları sıkı bir şekilde entegre eden, bilgi ve veri ihtiyacına cevap verme amacı taşıyan, çok sayıda alt sistemi bünyesinde barındıran, bir yazılım çözümü olarak tanımlayabiliriz. Bu açıdan bakılırsa ERP, bir yazılım paketi olmaktan çok, kurum süreçlerini destekleyen, bilgi sistemi alt yapısıdır.

KOMET, E.R.P. Seçim ve Uyumlaştırma Süreçleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

KOMET Danışmanları SAP, Baan, MS Axapta, JD Edwards gibi uluslararası ERP ve ERP II konseptindeki yazılımların yanı sıra Uyum Soft gibi ulusal yazılımların da seçim ve uyumlaştırma projelerinde yer almış deneyimli kadrolardan oluşmaktadır.

ERP süreçlerinin dışında, kurumsal web siteleri, web üzerinden MIS ve özel yazılımlar konusunda da projeler yürütülmektedirKurumlarda Başarı Değerlendirmesi ve İş Doyumu Analizi

Aralıksız hizmet veren, büyük ölçüde insan gücüne dayanan süreçlere sahip kurumlarda insan unsuru, hizmetin verimliliğine ve müşteri doyumuna doğrudan etki etmektedir. İnsan kaynakları birimi gün geçtikçe daha da önem kazanan bir yönetim birimi haline gelmektedir. İç müşteri kayıtlarını tutmaktan öte, İç müşterilerin yetenek ve becerilerini geliştirerek en üst düzeyde verim almak ve işletmeye bağlılıklarını artırmak ve katkılarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla yürütülen bir dizi işlevi de yerine getirmektedir. Uzmanlık gerektiren bu işlevler, günümüzde, belirli dönemlerde tekrarlanan ve insan kaynakları yönetiminin kararlarını etkileyen başarım değerlemesi uygulamalarıyla desteklenmektedir. Başarı değerlendirmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda İç müşterilerin yetenek ve becerileri, eğitim ihtiyaçları, terfi olanakları belirlenebilmektedir.

İç müşterilerin işine devamı, işini çekici bulması, işine bağlılığı ve verimliliği için önemli olan diğer bir olgu da iş doyumudur. Yapılan araştırmalar, başarım değerlemesi ile iş doyumu arasında bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır.

Aralıksız hizmet veren, büyük ölçüde insan gücüne dayanan süreçlere sahip kurumlarda başarı değerlendirmesi ve iş doyumu analizinde, başarı değerlendirme süreci, yöntemleri, iş doyumu, iş doyumunu etkileyen faktörler bazında incelenir, buradan hareketle, iç müşterilerin iş doyumları ölçülür, buna bağlı olarak başarı değerlendirme uygulamasına bakış açıları saptanır. Daha sonra her iki değişkenin birbirleriyle olan ilişkileri ortaya konularak yönleri belirlenir.İç Denetim Sistemleri Kurulumu

Dünya genelinde 50 ülke ve 3.600 kuruluşu kapsayan ve 2003 yılında OECD tarafından hazırlanan bir araştırma raporunu sonuçlarına göre;
Ticari anlamda başarısızlığa uğrayan birçok şirketin bu aşamaya gelmelerindeki temel etkenlerin başında organizasyon yapılarına uymayan ve mevcut riskleri azaltma ve yöntemde etkin olmayan iç kontrol yapıları gelmektedir.

İşletmede operasyonlarının etkinliği işletme varlıklarının korunması finansal raporların güvenliği mevcut yasal düzenlemelere uyum, hiç kuşkusu yoktur ki bir organizasyonun en temel amaçları arasındadır. Bu temel amaçlara ulaşmak için de etkin bir iç kontrol sisteminin geliştirilmesi ve bu sistemin yönetimce benimsenmesi gereklidir.

İş dünyasının giderek değişen ve güçleşen koşullarında bilgi güvenliği, hedeflere ulaşım, operasyon-süreç gelişimi katma değer yaratılması performans ölçülmesi ve verimlilik analiz alanlarında en önemli desteği sağlayan iç kontrol sistemlerinin yapılandırılmasında, KOMET olarak profesyonel bir deneyim ve birikime sahip bulunmaktayız.

İşletmenizin her faaliyet aşamasında ve her noktasında operasyonel riskleriniz incelenerek değerlendirilmekte, mevcut yapının risk değerleri çıkarılmakta, uygulama kontrolleri, kontrol aktiviteleri, limitler, sorumluluklar, performans yeterlilikleri, periyodik raporlamalar, bilgisayar destekli risk değerlendirme yöntemleri, önleyici koruma tedbirleri ve sistem kurulumları geliştirdiğimiz denetim sistematiği perspektifinde başarıyla izlenmekte ve yürütülmektedir.

Unutmayınız ki ölçmediğiniz ve izlemediğiniz riskler günün birinde yüksek bedelli sorunlar olarak karşımıza çıkarken; çalışanların morali ya da kurum itibarı gibi ikincil maliyetlere de neden olmaktadır.

İç Kontrol Sistemlerinin Yeterlilik ve Etkinliğinin İncelenmesi, Değerlendirilmesi
Mali Tabloların Ve Hesapların Denetimi
Faaliyet Denetimi
Performans Denetimi
Uygunluk Denetimi